Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Adam M., PodhrŠzskż M. & Musil P. (2016) Effect of start of hunting season on behaviour of Greylag Geese Anser anser. ARDEA 104 (1): 63-68
Jacht op ganzen kan, naast directe gevolgen op de populatieomvang, door verstoring ook indirecte gevolgen hierop hebben. Een gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat ganzen zich verplaatsen naar slaapplaatsen en foerageergebieden waar minder verstoring is. Als deze gebieden van lagere kwaliteit zijn, kan dit gevolgen hebben voor hun energiebalans. Deze studie vergelijkt het habitatgebruik van Grauwe Ganzen Anser anser in een broedgebied in TsjechiŽ voor en na de opening van het jachtseizoen (half augustus), een periode waarin de ganzen zich opvetten voor de herfsttrek naar het zuiden. Hiertoe zijn in drie jaren 17 ganzen met GPS/GSM-zenders uitgerust. Direct na de start van het jachtseizoen waren de afstanden tussen de slaapplaatsen en foerageergebieden groter dan daarvoor, en gebruikten de ganzen een groter foerageergebied. Daarentegen hielden de ganzen zich niet meer in jachtvrije gebieden op nadat de jacht was begonnen. Deze jachtvrije gebieden zijn meren met een bufferzone van 200 meter. Het is mogelijk dat ganzen al voordat de jacht begon zich naar jachtvrije gebieden hadden begeven op basis van opgedane kennis in voorafgaande jaren, maar een meer aannemelijke verklaring is dat deze jachtvrije gebieden in TsjechiŽ te klein zijn om als slaapplaats en foerageergebied te dienen. Jagers kunnen zich namelijk aan de rand van de jachtvrije zone begeven, en zo arriverende en vertrekkende ganzen schieten, waardoor deze gebieden niet de benodigde veiligheid bieden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]