Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Versluijs M., van Turnhout C.A.M., Kleijn D. & van der Jeugd H.P. (2016) Demographic changes underpinning the population decline of Starlings Sturnus vulgaris in The Netherlands. ARDEA 104 (2): 153-165
De recente populatieafname van veel boerenlandvogels wordt vaak in verband gebracht met de intensivering van het agrarisch landgebruik gedurende de afgelopen decennia. Er is echter maar weinig bekend over de demografische veranderingen die aan deze negatieve trends ten grondslag liggen. In deze studie hebben wij over een tijdsperiode van 52 jaar (1960–2012) de veranderingen in het broedsucces en de overleving van de afnemende populatie Spreeuwen Sturnus vulgaris in Nederland onder zocht. De resultaten laten zien dat de overleving van juveniele Spreeuwen significant is afgenomen gedurende de onderzoekperiode. De overleving van adulte Spreeuwen fluctueerde sterk tussen jaren, maar lijkt in 1990–2012 ook wat lager te zijn geweest dan daarvoor, al was het verschil niet significant. Wij hebben geen aanwijzingen gevonden dat het broedsucces gedurende de onderzoekperiode is afgenomen. Op basis van de demografische cijfers hebben we met behulp van een populatiemodel de populatieverandering in drie perioden (1960–1978, 1978–1990 en 1990–2012) berekend en die vergeleken met de waargenomen populatieverandering op basis van monitoringgegevens. Voor de eerste twee perioden komt de uitkomst van het populatiemodel overeen met de waargenomen populatieverandering; de laatste periode wijkt echter erg af van de waargenomen trend. Dit verschil is waarschijnlijk het gevolg van een onnauwkeurige schatting van de overleving van de adulte vogels veroorzaakt door een afname van het aantal terugmeldingen in die periode. De bijdrage van de veranderingen in demografische parameters op de populatieontwikkeling is daarnaast geanalyseerd met behulp van een Life Table Response Experiment (LTRE). Deze analyse laat zien dat de veranderingen in juveniele overleving het meeste hebben bijgedragen aan de populatieontwikkeling. Onze resultaten suggereren daarom dat de afname in juveniele overleving de belangrijkste oorzaak is van de populatieafname van de Nederlandse Spreeuwenpopulatie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]