Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fischbacher M., Naef-Daenzer B. & Naef-Daenzer L. (1998) Estimating caterpillar density on trees by collection of frass droppings. ARDEA 86 (1): 121-129
In onderzoek naar de ecologie van bosvogels is het vaak nodig te weten te komen hoeveel beschikbare prooidieren aanwezig zijn in de boomtoppen. Een veel gebruikte indirecte manier om de hoeveelheid in de boom aanwezige rupsen te schatten, is het verzamelen van op de grand terecht gekomen uitwerpselen. Om de gevonden hoeveelheid uitwerpselen te kunnen gebruiken als schatter van het aantal rupsen moet een ijklijn opgesteld worden. In deze studie werden bij meerdere bomen zowel uitwerpselen onder de boom, als takken boven uit de boom verzameld. De gegevens werden geanalyseerd met behulp van een meervoudig regressiemodel. Hieruit kwam naar voren dat de hoeveelheid uitwerpselen niet alleen afhankelijk is van de hoeveelheid rupsen, maar ook van hun gemiddeld gewicht. Het model verklaarde 72% van de variatie in de gevonden hoeveelheid uitwerpselen. Het gemiddeld gewicht van rupsen kan goed geschat worden op basis van een klein aantal te verzamelen takken. Daarom wordt geconcludeerd dat de voorgestelde methode om zowel uitwerpselen als een kleine hoeveelheid takken te verzamelen, een goedkope en waardevolle manier is om de aantallen rupsen in de boomkruinen te schatten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]