Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Veen J., Dallmeijer H. & Veen T. (2018) Selecting piscivorous bird species for monitoring environmental change in the Banc d’Arguin, Mauritania. ARDEA 106 (1): 5-18
Dit onderzoek heeft tot doel een monitoring-programma op de Banc d’Arguin in Mauritanië op te zetten, waarbij visetende vogels gebruikt worden als indicatoren voor veranderingen in de plaatselijke visstand. Soorten die hiervoor in aanmerking komen dienen een breed scala aan vissoorten te eten, onderling zo veel mogelijk in voedselsamenstelling te verschillen en de gegevens over het voedsel moeten eenvoudig te verzamelen zijn om het werk door lokale partners te kunnen laten uitvoeren. De voedselsamenstelling van ter plaatse broedende Aalscholvers Phalacrocorax carbo lucidus, Lepelaars Platalea leucorodia balsaci, Dunbekmeeuwen Chroicocephalus genei, Reuzensterns Hydroprogne caspia en Koningssterns Thalasseus maximus albididorsalis werd onderzocht op basis van braakballen en uitwerpselen. Alle genoemde soorten toonden grote onderlinge verschillen in soortensamenstelling en prooigrootte. De voedseloverlap-indices varieerden tussen 0,05 en 0,69. De grootste overlap werd gevonden tussen Lepelaar en Dunbekmeeuw. Er bestaan grote verschillen in de ecologie en het gedrag van de verschillende soorten, zoals plaats en aard van het foerageergebied en de wijze waarop de prooien gevangen worden. Deze verschillen kunnen verder bijdragen aan de verschillen tussen de soorten en hun waarde als indicatoren. Wij concluderen dat alle onderzochte soorten geschikt zijn om opgenomen te worden in een monitoring-programma. Er worden enkele praktische aanbevelingen gedaan voor de invoering van zo’n programma.


[close window] [previous abstract] [next abstract]