Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ganesh T. & Prashanth M.B. (2018) A first compilation of harrier roost counts from India suggests population declines of wintering birds over 30 years. ARDEA 106 (1): 19-29
Het Indiase subcontinent is een belangrijk overwinteringsgebied voor veel trekvogels uit Centraal-Aziƫ en Rusland. Het gebied heeft de afgelopen twintig jaar ongekende landschapsveranderingen ondergaan. De effecten van deze veranderingen op de overwinterende vogels (met name roofvogels) zijn niet bekend of slecht onderzocht. Uitgestrekte open graslanden en savannes met schaars kreupelhout, het leefgebied van overwinterende kiekendieven Circus spp., zijn de afgelopen tijd echter schaars geworden. Soortensamenstelling en talrijkheid van kiekendieven op historisch gedocumenteerde rustplaatsen kan waardevolle informatie verschaffen over de aantalsontwikkeling, aangezien gegevens van de Russische broedlocaties niet direct beschikbaar zijn. In dit artikel geven we informatie over verschillende slaapplaatsen van kiekendieven op het Indiase subcontinent. De gegevens zijn verzameld met behulp van vooraf vastgestelde protocollen. We beoordelen de aantalstrends op beschermde en onbeschermde locaties. De aantallen kiekendieven vertoonden tussen 1985 en 2015 op zowel beschermde als onbeschermde gebieden een dalende trend. Voor de Westelijke Bruine Kiekendief C. aeruginosus was de afname in aantallen in een van de twee gedetailleerd onderzochte gebieden significant. Dit was niet het geval voor de Steppenkiekendief C. macrourus en de Grauwe Kiekendief C. pygargus. De resultaten van ons onderzoek laten zien dat er mogelijk sprake is van een aantalsafname op continentale schaal. We pleiten voor de ont wikkeling van robuustere systematische methoden om kiekendieven te monitoren. Het is van belang dat de samenwerking met onderzoekers in de broedgebieden wordt verbeterd. De noodzaak om een nationaal instandhoudingsplan op te zetten voor het behoud van graslanden en kiekendieven is groot.


[close window] [previous abstract] [next abstract]