Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

de Jong M., van den Eertwegh L., Beskers R.E., de Vries P.P., Spoelstra K. & Visser M.E. (2018) Timing of avian breeding in an urbanised world. ARDEA 106 (1): 31-38
Een groot deel van onze wereld is geürbaniseerd en deze verstedelijking duurt nog steeds voort. Dit veroorzaakt grote veranderingen in het habitat van diersoorten (denk aan lichtvervuiling, geluidsoverlast, verhoogde omgevingstemperatuur en directe verstoring door menselijke activiteit). Om de relatie tussen urbanisatie en de timing van broeden (een belangrijk life history kenmerk) te onderzoeken, hebben we acht jaar aan citizen science gegevens gebruikt van tien algemeen in Nederland voorkomende soorten die veel in nestkasten broeden. Omdat de enorme verandering van onze nachtelijke omgeving een prominent effect is van urbanisatie, gebruikten we twee maten van nachtelijk lichtniveau (hemelhelderheid en lichtemissie) als een schatting van de mate van urbanisatie. We verwachtten dat vogels eerder zullen leggen in gebieden met meer nachtelijk licht, en dus in meer verstedelijkte gebieden. We hebben echter in de tien onderzochte soorten geen verband gevonden tussen het nachtelijk lichtniveau en de timing van het broeden. Het feit dat er maar een beperkte hoeveelheid gegevens beschikbaar was voor de meest geürbaniseerde gebieden zoals steden, is een tekortkoming aan het onderzoek. De meeste studiegebieden met nestkasten liggen namelijk in gebieden met weinig verstedelijking en daardoor relatief lage niveaus van nachtelijk kunstlicht. De kleine hoeveelheid aan gegevens van broedvogels in meer verstedelijkte gebieden – een snel groter wordend habitat voor een toenemend aantal soorten wereldwijd – is een punt dat aandacht verdient. Citizen science, zoals het netwerk NESTKAST, zou zeer geschikt zijn om juist ook uit deze gebieden gegevens te verkrijgen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]