Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Väli Ü. (2018) Timing of breeding events of the Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina as revealed by remote cameras and GPS-tracking. ARDEA 106 (1): 51-60
Voor een succesvol broedseizoen is het erg belangrijk dat vogels een optimale timing van de verschillende fasen binnen de jaarcyclus aanhouden. Dit geldt in het bijzonder voor langeafstandstrekkers. In dit onderzoek is bij een populatie van Schreeuwarenden Clanga pomarine in Estland de fenologie van de belangrijkste broedfases gemeten, inclusief de timing van de aankomst op en het vertrek van de nestplaats door elk van de ouders. De meeste gegevens werden verzameld door in de broedseizoenen van 2011–2017 12 tot 22 wildcamera’s te installeren bij nesten. Aanvullende informatie werd verkregen door middel van twee webcamera’s en door maximaal negen vogels per jaar uit te rusten met GPS-satellietzenders. Aankomst- en vertrekdata konden behoorlijk variëren tussen jaren, maar, gebaseerd op deze en gepubliceerde gegevens, was er geen trend te ontdekken in de periode 1953–2017. Ook was er geen significant verschil in de gemiddelde aankomstdatum van mannetjes en vrouwtjes. Wel vertrokken mannetjes significant later dan vrouwtjes naar de overwinteringsgebieden, waardoor mannetjes langer aanwezig waren op de nestplaats. De datum waarop de eieren werden gelegd, hing af van de aankomstdatum van de laatste vogel van een paar bij het nest, niet door de aankomst van de eerste vogel. De broedfenologie van de Schreeuwarend varieert weinig over het verspreidingsgebied, hoewel er een tendens is naar eerder broeden in de meest zuidelijk gelegen broedgebieden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]