Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Brouwer A. & Spaans A.L. (1994) Egg predation in the Herring Gull Larus argentatus: Why does it vary so much between nests? ARDEA 82 (2): 223-230
Zilvermeeuwen Larus argentatus roven geregeld eieren uit nesten van soortgenoten. De kans op eierroof is niet voor ieder nest gelijk. In 1990 hebben wij op Terschelling onderzocht welke factoren van invloed zijn op deze eipredatie. Uit 167 legsels met drie eieren werden in totaal 105 eieren geroofd. Alle eieren binnen een legsel hadden een even grote kans om te worden gepredeerd. Als er eenmaal een ei uit een nest was geroofd, nam de kans op verdere roof toe. De kans op eipredatie nam af naarmate de vegetatie rond het nest hoger was en de nesten verder uit elkaar lagen. Naarmate het seizoen vorderde, gingen de meeuwen steeds verder uit elkaar en in een hogere vegetatie nestelen. Desondanks nam de eipredatie toe naarmate de meeuwen later begonnen te leggen. Nesten met kleine eieren hadden een grotere kans om gepredeerd te worden dan nesten met grote eieren. Door legsels te verwisselen voor legsels van soortgenoten, kon worden aangetoond dat er geen direct verband bestaat tussen eigrootte en de kans op predatie. Verondersteld wordt dat eigrootte en broedzorg beide in sterke mate worden bepaald door de kwaliteit van de oudervogel.


[close window] [previous abstract] [next abstract]