Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rahn K. & Schmitz Ornés A. (2020) Individuality in egg colouration of Blackheaded Gulls Chroicocephalus ridibundus across the years confirmed through DNA analyses.. ARDEA 108 (1): 83-93
De kleur van de eischalen van vogels is zeer variabel en verschilt vaak ook sterk binnen één soort. Hoewel deze variatie vaak is onderzocht, blijft het grotendeels onduidelijk waarvoor deze variatie dient. Voor koloniebroeders zouden consistente verschillen in de kleur van eieren tussen individuen van dezelfde soort kunnen helpen om het legsel van dat van naburige nesten te onderscheiden. Bovendien zouden bij soorten waarbij intraspecifiek broedparasitisme veel voorkomt, verschillen in de kleur van eieren de ouders kunnen helpen vreemde eieren in hun nest te herkennen en te verwijderen. In het hier beschreven onderzoek hebben we in 2015–2018 in NO-Duitsland op gestandaardiseerde wijze de kleur van 476 eieren uit 170 legsels van Kokmeeuwen Chroicocephalus ridibundus gefotografeerd en de verkregen beelden verwerkt (inclusief UV-spectrale informatie). Het DNA uit de eieren werd vergeleken met dat van veren van het vrouwtje dat bij het betreffende nest hoorde Onze resultaten laten een grotere gelijkenis van eieren binnen een legsel zien dan tussen legsels (ANOSIM: R = 0,43, P = 0,001). Individuele Kokmeeuwen vertoonden een con sistent specifiek kleurpatroon op de eieren gedurende opeenvolgende broedseizoenen. Verder bleek uit de genetische analyses dat er één vreemd ei aanwezig was in drie van de 25 onderzochte legsels (12%). De vreemde eieren werden niet door de meeuwen verwijderd, mogelijk omdat de eieren niet significant van kleur verschilden van de eigen eieren. Om de reactie van een paar op een vreemd legsel te onderzoeken, hebben we 21 legsels van naburige paren met elkaar verwisseld. De vogels kwamen na verwisseling van de legsels onmiddellijk op hun eigen nest terug om zonder enige zichtbare reactie met broeden op het verwisselde legsel verder te gaan. Het lijkt er dus op dat ze het kleurenpatroon niet gebruiken voor de herkenning van hun legsel, maar mogelijk wel gebruikmaken van andere, nog niet onderzochte signalen. Hoewel de functie van verschillen in kleurpatronen van eieren tussen paren onduidelijk blijft, lijken onze resultaten er wel op te wijzen dat de kleurvariatie van de eieren bij de Kokmeeuw niet door externe, maar door interne factoren wordt aangestuurd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]