Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Giokas S., Maximiadi M., Kassara C., Alexandrou O. & Catsadorakis G. (2020) Mixed-species flock fishing in Dalmatian Pelicans: patterns and benefits. ARDEA 108 (1): 65-72
Watervogels komen geregeld samen met andere soorten in gemengde groepen voor. Verondersteld wordt dat op die manier de verschillende soorten bij het voedsel zoeken van elkaars activiteiten profiteren (‘social facilitation’). Zo zouden prooien meer toegankelijk kunnen worden, foerageertijd en/of energieverbruik door de vogels kunnen worden gereduceerd en daarmee de foerageerefficiëntie worden vergroot. Het is echter niet gezegd dat dit voor alle soorten in de groep geldt. Kroeskoppelikanen Pelecanus crispus zoeken vaak samen met Aalscholvers Phalacrocorx carbo naar voedsel. Er is geen kwantitatief onderzoek bekend over het voedselzoekpatroon en de foerageerefficiëntie van Kroeskoppelikanen die samen met Aalscholvers foerageren. Wij hebben in augustus 1993 en 2016 daarom het foerageergedrag van 328 Kroeskoppelikanen in de meren Mikri en Megali Prespa in Griekenland bestudeerd. We hebben de foerageerpatronen en het foerageersucces van de Pelikanen bekeken in relatie tot de aanwezigheid van Aalscholvers, de waterdiepte, hun leeftijd en de groepsgrootte. De Pelikanen foerageerden meestal samen met Aalscholvers. Dat was vooral het geval bij volwassen vogels en wanneer de vogels in dieper water (>2 m) foerageerden. De foerageerinspanning was hoger bij volwassen Pelikanen, in ondiep water, wanneer Aalscholvers afwezig waren en wanneer de vogels in grotere groepen foerageerden. Bovendien was het aantal succesvolle duiken per minuut hoger bij volwassen vogels en bij aanwezigheid van Aalscholvers. Ten slotte was het aantal succesvolle prooivangsten per duik hoger bij volwassen vogels, wanneer er in dieper water en samen met Aalscholvers werd gefoerageerd. In alle gevallen beïnvloedden interacties tussen de onderzochte variabelen de waargenomen verschillen tussen seksen en foerageeromstandigheden. Onze bevindingen suggereren dat Kroeskoppelikanen hun foerageertactieken kunnen aanpassen aan de plaatselijk omstandigheden. Of beide soorten van elkaars aanwezigheid profiteren in gemengde groepen is niet duidelijk.


[close window] [previous abstract] [next abstract]