Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Trnka A. (2020) Nestling diet and breeding success of Little Bitterns Ixobrychus minutus at two artificial fishpond complexes in south-western Slovakia. ARDEA 108 (2): 161-169
Van kunstmatige visvijvers wordt aangenomen dat zij een geschikt habitat voor visetende en andere watervogels vormen. Zij kunnen echter ook nadelige gevolgen hebben voor vogels die in dit habitat broeden en zelfs voor hen een ecologische val vormen. De auteur onderzocht op twee visvijvercomplexen in het zuidwesten van Slowakije de voedselsamenstelling van nestjongen en het voortplantingssucces van de Woudaap Ixobrychus minutus, een weinig onderzochte en in Europa bedreigde reigersoort. In totaal werden van 2015 tot en met 2019 95 broedpogingen van de soort gevolgd. In 84% van de gevallen werd ten minste één nestjong voortgebracht. Het aantal uitgevlogen jongen verschilde sterk tussen beide visvijvercomplexen. Het verschil werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere nestpredatie in een van de visvijvers. Ook de voedselsamenstelling van de nestjongen verschilde tussen de twee visvijvercomplexen. Het voedsel in visvijvers die gebruikt werden voor de intensieve kweek van Europese Karpers Cyprinus carpio, bestond vooral uit insecten (41%) en amfibieën (14%). In vijvers die voornamelijk door sportvissers werden gebruikt, werden de jongen uitsluitend met vis gevoerd. De totale hoeveelheid aangebracht voedsel was echter vergelijkbaar voor beide visvijvercomplexen. Dit suggereert dat Woudaapjes zich kunnen aanpassen aan visvijvers die op verschillende manieren worden beheerd. Ondanks verschillen in nestpredatie tussen de onderzochte visvijvers, kunnen ook andere factoren (zoals aanwezigheid en structuur van de oevervegetatie, aantallen predatoren) het broedsucces van deze reigersoort in visvijvers beïnvloeden. Identificatie en nadere bestudering van deze factoren kan belangrijk zijn voor het behoud en beheer van de soort.


[close window] [previous abstract] [next abstract]