Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bota G., Traba J., Sardà-Palomera F., Giralt D. & Pérez-Granados C. (2020) Acoustic monitoring of diurnally migrating European Bee-eaters agrees with data derived from citizen science.. ARDEA 108 (2): 139-149
In de afgelopen jaren is het gebruik van automatisch werkende opnameapparatuur om dieren in het wild te monitoren sterk toegenomen. Akoestische monitoring wordt voor de beantwoording van veel onderzoeksvragen gebruikt, maar zelden voor het monitoren van de trekintensiteit van vogels. Wij hebben gebruikmakend van 3–4 meetstations met behulp van deze techniek het dagelijkse trekpatroon van Bijeneters Merops apiaster onderzocht. Het onderzoek vond plaats tussen 11 augustus en 21 september 2017 (dus na het broedseizoen van de vogels) in het noordoosten van Spanje. Het aantal roepjes per tijdseenheid werd gebruikt als maat voor de treksterkte. De resultaten werden vergeleken met gegevens van waarnemers afkomstig uit een groot gebied, die waren geüpload naar het platform Ornitho.cat. (citizen science project). Volgens de door ons verkregen gegevens nam de intensiteit van de trek vanaf het begin tot de laatste week van augustus toe, waarna de intensiteit afnam en eind september het laagste niveau bereikte. Er werd in het eerste en laatste uur van de dag een significant groter aantal roepjes gedetecteerd dan gedurende de rest van de dag. Onze resultaten komen overeen met eerder gepubliceerde trekpatronen van de soort en vertonen een positieve correlatie met de resultaten van het citizen science project. Het onderzoek laat zien dat automatische registratie van geluiden een effectief alternatief of complementair kan zijn om de trek van vogelsoorten te monitoren die vocaal actief zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]