Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Delgado S., Aldalur A., Herrero A. & Juan Arizaga J. (2020) No evidence supporting sex-dependent differential movements and survival in Yellow-legged Gulls. ARDEA 108 (2): 183-190
Binnen een populatie bestaan soms aanzienlijke verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes in de jaarlijkse afgelegde afstand en de overleving. Het geslacht kan daardoor een van de factoren zijn die de demografische patronen van een populatie aansturen. Onderzoek naar verschillen in voedselecologie tussen mannetjes en vrouwtjes binnen een soort kan, vooral bij een afnemende voedselbeschikbaarheid, inzicht geven in de mate waarin een soort zich kan aanpassen aan een snel veranderende wereld. Wij onderzochten in de periode 2009–2017 in Noord-Spanje de jaarlijkse bewegingen en overleving van mannetjes en vrouwtjes binnen een broedpopulatie van Geelpootmeeuwen Larus michahellis (ter plekke standvogel) met kleurringen. We gebruikten bij de analyse van de verkregen terugmeldingsgegevens gegeneraliseerde lineaire modellen om de afstand van vogels tot de geboortekolonie te schatten en ‘multi-state’ modellen om zowel de overleving als de jaarlijks afgelegde afstand te schatten. Wij vonden geen aanwijzing dat er een verschil tussen beide geslachten bestond wat betreft de jaarlijks aflegde afstand en de overleving. Wel waren er seizoenafhankelijke verschillen in de afstand van de vogels tot de geboortekolonie. Er was een grotere kans om naar plaatsen op meer dan 100 km van de geboortekolonie te verhuizen dan naar plaatsen dichter bij oorspronkelijk kolonie. Juveniele vogels hadden een lagere overlevingskans (0,55) dan oudere vogels (0,90). Onderzoek met GPS zou kunnen helpen om het bestaan van een kleinschalige ruimtelijke segregatie tussen beide geslachten (indien aanwezig) te onthullen die anders onopgemerkt blijft.


[close window] [previous abstract] [next abstract]