Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Arias-Sosa L.A., Vargas-Puentes J.A., Ramos-Montaño C. & Espinosa-Blanco A.S. (2021) Population status, habitat use and breeding biology of the endangered Colombian Horned Lark in an Andean wetland. ARDEA 109 (1): 5-14
De Colombiaanse Strandleeuwerik Eremophila alpestris peregrina is een endeem van het Colombiaanse Andesplateau die wordt bedreigd door verlies van leefgebied. We hebben informatie over de populatiestatus, het habitatgebruik en de voortplantingsbiologie bestudeerd in het La Copa-reservoir, waar de grootste populatie van deze ondersoort voorkomt. Eerst hebben we bepaald op welke locaties rondom het reservoir de vogels aanwezig waren. Op deze locaties hebben we gedurende acht maanden vogels geteld langs transecten met een vaste breedte om de verspreiding en de dichtheden in de verschillende habitats te schatten. We hebben gedurende 12 maanden de reproductiebiologie gevolgd door middel van gedragsobservaties en door het zoeken naar nesten. De vogels waren alleen aanwezig in vrij vlakke gebieden met schaarse, korte vegetatie, waarbij grasland, akkerland of een mix van beide werd benut. De populatiedichtheid varieerde aanzienlijk tussen de habitats en was hoog (5,7 vogels/ha) in extensieve graslanden en gemiddeld tot laag in gemengd akker-grasland (1,1 vogels/ha) en akkerland (0,41 vogels/ha). Deze verschillen kunnen verband houden met de aanwezigheid van begrazing, de dynamiek van overstromingen, de dichtheid van overblijvende kruiden, de omvang van de graslandvelden en het schadelijke effect van bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor de productie van gewassen. We schatten dat 133 tot 230 (95% betrouwbaarheidsinterval), voornamelijk volwassen, individuen het hele reservoir bewonen. Dit is een aanzienlijk aantal, aangezien het naar schatting 13–23% van de Colombiaanse populatie van de Strand leeuwerik vertegenwoordigt. Ten slotte presenteren we onze gegevens over de voortplantingscyclus van deze leeuweriken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]