Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rubáčová L., Čech P., Melišková M., Čech M. & Procházka P. (2021) The effect of age, sex and winter severity on return rates and apparent survival in the Common Kingfisher Alcedo atthis. ARDEA 109 (1): 15-25
De overlevingskans is een belangrijk ‘life history’ kenmerk en die bij veel vogelsoorten leeftijds- en/of geslachtsafhankelijk is. In strenge winters kan de overlevingskans van standvogels, ongeacht leeftijd en geslacht, sterk worden gereduceerd door een hoge sterfte. In dit onderzoek aan twee populaties IJsvogels Alcedo atthis in Slowakije en Tsjechië hebben we gebruikgemaakt van ‘mark-recapture’ gegevens die in 2014–2018 zijn verzameld om het percentage terugkerende vogels en de schijnbare overlevingskans vast te stellen in relatie tot leeftijd, geslacht en de strengheid van de winter. Gedurende de vijf seizoenen hebben we in totaal 2261 IJsvogels (353 volwassen vogels en 1908 nestjongen) geringd. Dit leverde 85 terugvangsten op. In totaal hebben we 13,0% van de geringde vogels teruggevangen (17,5% mannetjes, 8,2% vrouwtjes) en 0,8% van vogels die geringd waren als nestjong (0,7% mannetjes, 0,1% vrouwtjes). De overlevende oude vogels keerden in 87,0% van de gevallen terug naar het eerder gebruikte nest. Jonge vogels keerden nooit terug naar het nest waar ze werden geboren. Dispersieafstanden van broedvogels waren significant korter dan die van nestjongen. Teruggekeerde vogels begonnen aanzienlijk eerder te broeden in het jaar van hun terugkeer dan in het voorafgaande jaar, maar het broedsucces verschilde niet tussen deze jaren. De geschatte waarden van de schijnbare overleving waren vrij laag, varieerden jaarlijks en werden negatief beïnvloed door de strengheid van de winter. Mannetjes verschilden niet in de schijnbare overleving van vrouwtjes, maar volwassen vogels overleefden beter dan juveniele vogels. Het verschil in schijnbare overleving tussen de leeftijdscategorieën wordt besproken in het licht van de variatie in plaatstrouw en de sterftecijfers.


[close window] [previous abstract] [next abstract]