Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Honda R. & Azuma N. (2021) Asymmetric antipredator behaviour in a mixedspecies colony of two non-mobbing bird species. ARDEA 109 (2): 167-173
Vogels hebben verschillende manieren om op bedreigingen van predatoren te reageren. Bij koloniebroeders komt pesten (‘mobbing’) van potentiële roofvijanden het meest voor. Hoe soorten in gemengde broedkolonies op predatoren reageren, is nauwelijks onderzocht. De auteurs van dit artikel hebben in een gemengde broedkolonie van Blauwe Reigers Ardea cinerea en Aalscholvers Phalacrocorax carbo gekeken of er verdedigingsgedrag naar potentiële predatoren optrad en, zo ja, hoe de twee soorten dan reageerden. Uit het onderzoek blijkt dat de vogels onderscheid kunnen maken tussen verschillende predatoren. Bovendien was hun gedrag verschillend in de richting van de predatoren. De Blauwe Reigers vertoonden agressief gedrag naar de predatoren toe, terwijl de Aalscholvers oplettend kijkend op hun nesten bleven zitten. De Aalscholvers waren voor hun verdediging geheel afhankelijk van de reigers. Dit zou de eerste keer zijn dat is aangetoond dat Aalscholvers in gemengde kolonies bij de verdediging van hun broedsel profijt trekken van het agressieve gedrag van Blauwe Reigers naar predatoren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]