Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Forti M., Monrós J.S. & Vera P. (2021) Effect of rice field phenology on breeding parameters of heron colonies in the east of the Iberian Peninsula. ARDEA 109 (2): 149-165
Van oudsher worden rijstvelden als belangrijke voedselgronden voor reigers en andere watervogels aangemerkt. De wijze waarop de rijstvelden worden bewerkt en de timing van het onder water zetten van de velden zijn van grote invloed op het voortplantingssucces van deze vogels. In het aan de Spaanse oostkust gelegen L’Albufera de València liggen grote gebieden met rijstvelden. In het gebied ligt de op twee na grootste reigerkolonie van Spanje. De broedbiologie van de reigers in deze kolonie is voor het laatst in 1990 onderzocht. Sindsdien is het beheer van de rijstvelden veranderd. In 2015–17 is onderzocht of deze veranderingen van invloed zijn geweest op broedbiologische parameters als legselgrootte, broedselgrootte, uitkomstsucces, nestsucces en het uiteindelijke broedsucces bij Blauwe Reiger Ardea cinerea, Purperreiger Ardea purpurea, Koereiger Bubulcus ibis, Kleine Zilverreiger Egretta garzetta, Ralreiger Ardeola ralloides en Zwarte Ibis Plegadis falcinellus. Van februari 2016 tot juni 2017 is het waterniveau op de rijstvelden gemeten en de correlatie met de reproductieparameters van de reigers en ibissen bepaald. De waarden van alle reproductieparameters lagen lager dan bekend is uit de literatuur. In 2016 begon het broedseizoen eind april toen de rijstvelden nog droog waren. De eieren kwamen vanaf mei uit (nadat de velden onder water waren gezet). In 2017 viel de uitkomstpiek van de eieren in juni, toen de velden werden ingezaaid. Alleen bij de Blauwe Reiger en de Zwarte Ibis werd een correlatie gevonden tussen het broedsucces en het areaal ondergelopen of ingezaaide velden. Bij Kleine Zilverreiger, Zwarte Ibis, Koereiger en Purperreiger werd een negatief verband gevonden tussen zowel de legdatum als het moment waarop de velden onder water waren gezet en het broedsucces. Uit ons onderzoek blijkt dat in kunstmatige wetlands als rijstvelden bij het waterbeheer rekening moet worden gehouden met de biologische behoeften van de watervogels die gebruikmaken van deze wetlands.


[close window] [previous abstract] [next abstract]