Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fijn R.C., Govers L.L., Lutterop D., Middelveld R.P. & van Bemmelen R.S.A. (2022) Evidence of nocturnal migration over sea and sex-specific migration distance of Dutch Black-headed Gulls. ARDEA 110 (1): 15-29
Vogeltrek vindt vaak over grote afstanden plaats, maar sommige soorten overwinteren dichtbij hun broedplaatsen of trekken helemaal niet weg. Ondanks de enorme toename van het aantal soorten waarvan individuen zijn gevolgd met steeds kleinere en meer geavanceerde methoden, zijn er nog altijd heel algemene soorten waarbij basiskennis over het trekgedrag ontbreekt. Een voorbeeld daarvan is de Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus, een wijdverspreide en veel voorkomende broedvogel in Nederland. In dit artikel beschrijven we het trekgedrag en de overwinteringslocaties van acht volwassen Kokmeeuwen die met GPS-loggers waren uitgerust. Alle meeuwen waren gemerkt in de kolonie op Griend in de Waddenzee, de grootste kolonie van Nederland. Daarnaast hebben we in dezelfde kolonie 199 meeuwen van kleurringen voorzien. De vogels met GPS-loggers bleven tot oktober in de Nederlandse Waddenzee, sommige zelfs tot eind november, alvorens ze in westelijke en zuidwestelijke richtingen vertrokken naar overwinteringsgebieden die tussen de 100 en 500 km van de broedkolonie lagen. Deze vogels overwinterden in Nederland (n = 2), Frankrijk (n = 1) en het Verenigd Koninkrijk (n = 5) en migreerden zowel overdag als ‘s nachts naar deze overwinteringsgebieden. Interessant is dat de meeste bewegingen boven de Noordzee in de nacht plaatsvonden, terwijl de meeste trekbewegingen over land overdag waren. De kleurringgegevens lieten zien dat vrouwtjes verder weg overwinterden dan mannetjes. Er was geen verschil in het tijdstip van migratie tussen mannetjes en vrouwtjes, ook werd geen seksuele voorkeur voor nacht- of dagtrek gevonden. We stellen dat het tot dusver niet gedocumenteerde voorkomen van nachtelijke trekbewegingen over zee vraagt om een nadere inschatting van de potentiële risico’s van bijvoorbeeld offshore windenergieontwikkelingen in de Noord zee. Zo kunnen deze en nieuwe GPS-trackinggegevens van Kokmeeuwen helpen bij het behoud van deze algemene maar afnemende soort.


[close window] [previous abstract] [next abstract]