Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Vergin L., Fox A.D., Fischer K., Sterup J. & Bregnballe T. (2024) Post-breeding distribution and origins of Sandwich Terns Thalasseus sandvicensis in Danish waters. ARDEA 112 (1): 73-88
Grote Sterns Thalasseus sandvicensis verspreiden zich na het broedseizoen, net als andere soorten sterns, over enige afstand rond de broedplaats (dispersie) voordat zij naar hun overwinteringsgebied trekken. Wij hebben aan de hand van 2422 waarnemingen uit eind juni tot oktober 2011–2020 van individueel met kleurringen gemerkte vogels onderzocht wat de betekenis van de Deense wateren in dit dispersieproces is. Naast eigen waarnemingen hebben wij ook gebruik gemaakt van gegevens uit de online database van de Deense Ornithologische Vereniging (DOFbasen). Daarnaast hebben wij de habitatstructuur en de mate van menselijke verstoring van de belangrijkste rustplaatsen van de sterns in het veld vastgelegd. Uit het onderzoek is gebleken dat de vogels in het westen van Denemarken eerder in de tijd de grootste aantallen bereiken dan in het oosten van het land. De belangrijkste rustgebieden voor sterns worden gekenmerkt door zandstranden met ondiepe kustwateren, een weerspiegeling van de habitat van hun belangrijkste prooidieren. De resultaten van het onderzoek suggereren dat de ligging van de rustgebieden en de bezetting van die gebieden worden bepaald door de nabijheid van de broedkolonies. Het grote aantal sterns uit andere landen dat werd waargenomen, geeft aan dat de Deense wateren tijdens de dispersieperiode van grote internationale betekenis zijn voor de soort. Menselijke verstoring van rustgebieden trad geregeld op (tot gemiddeld meer dan één verstoring per uur) en onderstreept de noodzaak van bescherming van stranden met veel menselijke activiteit.


[close window] [previous abstract] [next abstract]