Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Loonstra A.H.J., Hofmann N., Hönisch B., Melter J., Holy M., Both C. & Belting H. (2024) The effect of different mammalian predator management regimes on the reproductive success of Black-tailed Godwits Limosa limosa limosa. ARDEA 112 (1): 103-112
In de meeste West-Europese landbouwgebieden staan weidevogels onder grote druk. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de negatieve effecten van de huidige landbouwmethoden op de overleving van nesten en uitgekomen kuikens. Maar zelfs in gebieden die speciaal voor weidevogels worden ingericht gaan de soorten vaak achteruit. Uit eerder onderzoek is gebleken dat predatie van eieren en kuikens door de huidige hoge predatordichtheid aan die achteruitgang bijdraagt en herstel van de populatie voorkomt. Wij hebben in 2009–2017 in twee deelgebieden in de Duitse deelstaat Nedersaksen de overleving van 343 nesten en van 243 kuikens (door middel van radiotelemetrie) van de Grutto Limosa limosa experimenteel onderzocht door in sommige jaren in één of beide deelgebieden bestrijding van acht grondpredatoren te intensiveren, en het voorplantingssucces van de Grutto in die gebieden en jaren te meten en te vergelijken met dat in jaren en gebieden waar de bestrijding van grondpredatoren niet was geïntensiveerd. In 2009 en 2010 werd in beide deelgebieden op de acht grondpredatoren slechts op beperkte schaal gejaagd. In beide jaren was de nestoverleving laag. In 2011–2015 was de nestoverleving in het deelgebied waar de bestrijding was geïntensiveerd, hoger dan in het deelgebied waar dit niet het geval was. In 2016 en 2017 werd de jacht op de grondpredatoren in beide deelgebieden geïntensiveerd. In beide gebieden was de nestoverleving hoog. In het algemeen was de kuikenoverleving hoger wanneer de jacht op de grondpredatoren was geïntensiveerd. Combinatie van nest- en kuikenoverleving leerde dat jaarlijks 0,97–1,12 jongen per paar werden grootgebracht wanneer de grondpredatoren intensief werden bestreden en 0,09–0,18 jong per paar wanneer dat niet had plaatsgevonden. Intensieve bestrijding van bepaalde predatoren zou een toename van andere predatoren tot gevolg kunnen hebben (met als gevolg een verhoging van nest- en kuikenverlies). Wij hebben daarvoor geen aanwijzingen gevonden, maar misschien was de onderzoekperiode daarvoor te kort.


[close window] [previous abstract] [next abstract]