Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Koffijberg K. & Van Eerden M.R. (1995) Sexual dimorphism in the Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis: Possible implications for differences in structural size. ARDEA 83 (1): 37-46
In dit artikel wordt een analyse gemaakt van morfologische kenmerken van manlijke en vrouwelijke Aalscholvers. Als basis hiervoor diende een set biometrische gegevens afkomstig van Aalscholvers die op het IJsselmeer waren verdronken in visnetten. Verder is de slokdarminhoud gebruikt om eventuele verschillen in dieet te kunnen vaststellen, die kunnen samenhangen met verschillen in morfologie. Op grond van lichaamsmaten blijken manlijke vogels significant groter en zwaarder dan vrouwelijke (Fig. 1, Tabel 1), waarbij het grootste verschil is gevonden in gewicht en snavelhoogte. Verschillen tussen volwassen en onvolwassen vogels konden niet worden aangetoond. Met behulp van discriminant analyse zijn een aantal functies (lineaire combinaties) van de biometrische gegevens berekend die het beste onderscheid maken tussen beide seksen (Tabel 2). Deze bleken in staat in 90-96% van alle gevallen het juiste geslacht te kunnen bepalen. Snavelhoogte en vleugellengte blijken het onderscheid tussen manlijk en vrouwelijk het beste aan te geven. Het dieet bestond voornamelijk uit Pos, Baars, Spiering en Paling. Tussen beide seksen werden geen significante verschillen in voedselkeuze vastgesteld. Van Spiering en Paling werden door manlijke vogels significant grotere individuen gevangen. Bij Paling lijkt het aannemelijk dat manlijke vogels, die een sterkere snavel bezitten, beter in staat zijn grote Paling te hanteren en door te slikken dan vrouwelijke vogels. Deze zullen langere tijd nodig hebben een dergelijke prooi te verwerken, met een hoger risico op verlies. Bij predatie op Spiering lijkt eerder een verschil in duikdiepte een rol te spelen. Gesuggereerd wordt, dat verschillen in dieet eerder samenhangen met seksespecifieke verschillen in jachtgedrag dan grootte van de prooi alleen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]