Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Marion L. (1995) Where two subspecies meet: Origin, habitat choice and niche segregation of Cormorant Phalacrocorax c. carbo and P. c. sinensis in the common wintering area France, in relation to breeding isolation in Europe. ARDEA 83 (1): 103-114
Frankrijk is het enige gebied in Europa waar 's winters grote aantallen Aalscholvers van beide ondersoorten, carbo en sinensis, voorkomen. Gedurende de periode 1983-1992 is het aantal Aalscholvers in de Franse overwinteringgebieden gegroeid van 14.000 naar 66.000 (Tabel 1). Deze aantaltoename heeft zich het sterkst voorgedaan in het binnenland, met name langs rivieren als Loire, Rhone-Saone en Seine (Fig. 1) en is vooral een gevolg van de sterk gegroeide continentale populatie. Naar schatting betreft 90% van de Franse winterpopulatie vogels van buitenlandse herkomst. Een analyse van 704 terugmeldingen en waarnemingen van gekleurringde individuen uit het buitenland laat zien dat er ondanks de gestegen aantallen sprake is van een vrij strikt gescheiden overwinteringgebied voor de beide vormen (Figs 2, 3). Carbo's afkomstig van de Britse Eilanden, en ook vogels afkomstig uit Franse kustkolonies concentreren zich in Bretagne en NormandiŽ. Continentale vogels worden hier nauwelijks aangetroffen en overwinteren met name in het binnenland en de Atlantische kust ten zuiden van de Loire en de Middellandse zeekust. Enige overlap in overwinteringgebieden vindt alleen plaats langs de Kanaalkust en de Franse westkust. Zowel in dit gebied als in de rest van Frankrijk blijkt er een sterke scheiding in terreingebruik te bestaan: carbo's worden voor een belangrijk deel (80% van alle meldingen) aangetroffen in het kustgebied, terwijl de meeste meldingen van sinensis (84%) in het binnenland worden gedaan (Tabel 2). Een dergelijke scheiding is ook waarneembaar tussen Franse kolonies langs de kust en die gelegen in het binnenland (97%, resp. 16% van alle meldingen in kustgebieden). Blijkens aflezingen van kleurringen is ook binnen de broedgebieden nog een scheiding tussen beide vormen aanwezig, zowel qua areaal als biotoop (carbo voornamelijk op kliffen en sinensis voornamelijk in bomen). Recente vestigingen van Nederlandse vogels in een kolonie in het binnenland van Oost-Engeland duiden op dat enige druk plaatsvindt vanuit het continent in de richting van traditioneel carbo areaal op de Britse Eilanden. Zowel in Engeland als in het binnenland van Frankrijk, gaat het hiermee om door carbo ongebruikte gebieden. De auteur denkt dat hier niet zozeer sprake is van een nieuwe ontwikkeling, dan wel van een herstel van de situatie in de eerste helft van de eeuw.


[close window] [previous abstract] [next abstract]