Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Richner H. (1995) Wintering Cormorants Phalacrocorax carbo carbo in the Ythan estuary, Scotland: Numerical and behavioural responses to fluctuating prey availability. ARDEA 83 (1): 193-197
Gedurende een heel winterseizoen zijn aantallen rustende en foeragerende Aalscholvers geteld in het Ythan estuarium in Schotland. Er is gezocht naar verbanden tussen de totale aantallen en het percentage vissende vogels enerzijds en tijd van het jaar, tijd van de dag, getijcyclus en exacte locatie anderzijds. In een eerdere studie was gebleken dat Bot de voornaamste prooi was van Aalscholvers in het gebied. Een sterke afname in aantallen vogels tussen oktober en januari valt samen met geringere hoeveelheden Bot, terwijl de grotere aantallen vogels in de ochtend waarschijnlijk voortkomen uit het feit dat de kleinere, 'vangbare' Bot alleen 's nachts bij vloed op de dan overspoelde ondiepten komt. Verder was het enige significante effect van de getijcyclus dat een hoger percentage vissende Aalscholvers werd aangetroffen bij afgaand water. Dit alles weerspiegelt waarschijnlijk een gedragsaanpassing van de predator aan zijn prooi, omdat Bot het gemakkelijkst detecteerbaar is bij lage waterstanden wanneer de vis zich van de ondiepten naar de centraal gelegen stroomgeul verplaatst.


[close window] [previous abstract] [next abstract]