Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Yesou P. (1995) Individual migration strategies in Cormorants Phalacrocorax carbo passing through or wintering in western France. ARDEA 83 (1): 267-274
Regelmatige tellingen en ringaflezingen op een slaapplaats van Aalscholvers in West-Frankrijk (Marais d'Olonne) in de jaren 1986-1992 laten zien dat het patroon van het bezoek - een snelle toename in september/oktober, maximale aantallen in december/ januari en een snelle afname in februari/maart - tot stand komt door een combinatie van individuele verblijven van sterk uiteenlopende tijdsduur. De meeste verblijven (58%) duren minder dan 8 dagen, terwijl slechts 21% van de verblijven (betrekking hebbend op 13% van de gemerkte vogels) drie maanden of langer duurt. De gemiddelde verblijftijd is ongeveer een maand, zodat wordt geschat dat het aantal vogels dat gemiddeld per seizoen de slaapplaats bezoekt 4,5 maal hoger is dan het dat jaar getelde maximum. De vogels die korte bezoeken doorbrachten, zullen gedeeltelijk verder zuidwaarts trekken waar ze mogelijk in een ander gebied wellangduriger verblijven. Een ander deel van de kort verblijvende vogels verscheen echter op data die het onaannemelijk maken dat ze waar dan ook langer dan een week geweest zijn. Van de vogels die meer dan een week achtereen werden gesignaleerd bleek onder de eerste winter exemplaren 48% ook in hun tweede winter gezien te worden. Van de 2-8 jaar oude vogels onder de 'lange verblijvers' werd zelfs zo'n 76% in een opeenvolgend seizoen teruggezien, hetgeen ongeveer overeenkomt met de geschatte jaarlijkse overleving. Aalscholvers die een overwinteringgebied voor langere tijd bezoeken, vertonen in de regel dus ook van jaar tot jaar plaatstrouw. Verder onderzoek, waarin gegevens over meer winterslaapplaatsen moeten worden betrokken, zal moeten aangeven welk aandeel van de totale populatie bestaat uit deze langverblijvende en plaatstrouwe individuen. Tenslotte worden enkele redenen voor verschillende individuele trek- en overwinteringstrategieŽn besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]