Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Camphuysen C.J. (1995) Herring Gull Larus argentatus and Lesser Black-backed Gull L. fuscus feeding at fishing vessels in the breeding season: Competitive scavenging versus efficient flying. ARDEA 83 (2): 365-380
Men veronderstelt dat concurrentie met de Kleine Mantelmeeuw om visafval van vissersboten op zee zou samenhangen met teruglopende aantallen en verminderd broedsucces van de Zilvermeeuw op Terschelling. Om na te gaan of de Kleine Mantelmeeuw de Zilvermeeuw inderdaad heeft verdrongen achter vissersboten, werden zichtwaarnemingen van trawlers met zeevogelwolken verricht en geanalyseerd. Van de waarnemingen op zee kan worden afgeleid dat de Zilvermeeuw in de ondiepe Nederlandse kustwateren de meest talrijke en frequente zeevogelsoort is in het kielzog van trawlers. Kleine Mantelmeeuwen kwamen gemiddeld verder uit de kust voor. Hierdoor vermeden zij meestal de zone waar Zilvermeeuwen achter schepen domineerden. Achter trawlers bleken beide soorten een licht verschillende prooikeuze te hebben. Kleine Mantelmeeuwen hadden bij onderlinge gevechten meer te lijden van Zilvermeeuwen dan omgekeerd. Deze waarnemingen zijn in tegenspraak met de veronderstelling dat Zilvermeeuwen verdreven worden door interspecifieke concurrentie om voedsel achter trawlers. Het is niet waarschijnlijk dat de kleine verschillen in vliegcapaciteit tussen beide soorten wezenlijk hebben bijgedragen tot het enorme verschil in feedingrange. Het aanbod aan trawlers op grote afstand van de kust is niet bijzonder groot, zodat de motivatie voor Kleine Mantelmeeuwen om daar te foerageren, een andere moet zijn dan het aanbod aan bijvangsten. Recente beperkende maatregelen voor de visserij hebben geleid tot afneming van de visserij-intensiteit voor de kust. Grote trawlers mogen niet meer binnen 12 mijl uit de kust vissen en 's zomers niet in de zogenaamde Scholbox. Bovendien is een verkeersscheidingstelsel boven de Waddeneilanden ingesteld. Met name voor de Zilvermeeuwen van Terschelling is daarmee een belangrijk foerageergebied weggevallen, omdat daar de scheepvaartroute relatief dicht onder de kust ligt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]