Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ericson P.G.P. & Hernandez-Carrasquilla F. (1997) Subspecific identity of prehistoric Baltic Cormorants Phalacrocorax carbo. ARDEA 85 (1): 1-7
De Aalscholvers, die tegenwoordig rond de Oostzee broeden, behoren tot de ondersoort Phalacrocorax carbo sinensis. Ze verlaten de Oostzee na het broedseizoen om te overwinteren in Z. Europa. Aalscholvers uit Noorwegen, behorend tot de grotere ondersoort carbo, gebruiken de Oostzee juist om te overwinteren. Aalscholvers kwamen al in de prehistorie voor in de Oostzee en tot nu toe werd steeds aangenomen dat het hierbij om dezelfde ondersoorten ging, die hier broedden, respectievelijk overwinterden. Analyse van subfossiele botten van Aalscholvers, afkomstig uit diverse archeologische vindplaatsen in Zweden en Duitsland, laat nu zien dat in prehistorische tijden uitsluitend Aalscholvers van de ondersoort carbo in het gebied voorkwamen. Deze vogels broedden hier in een situatie, waarin de 'Oostzee' nog veel meer een marien karakter had. In de loop der tijd zijn de toegangen tot de Oostzee, de Íresund en de Grote Belt, minder diep geworden, waardoor de wateruitwisseling met de Noordzee afnam en de Oostzee steeds brakker werd. Vermoedelijk voelde de 'moerasondersoort' sinensis zich hier beter thuis dan de meer Atlantische ondersoort carbo, wat er uiteindelijk toe leidde dat de plaats van carbo werd overgenomen door sinensis als broedvogel in de Oostzee.


[close window] [previous abstract] [next abstract]