Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Horak P. & Tammaru T. (1996) Between-year variation in breeding conditions biases heritability estimates for body size in birds. ARDEA 84 (1): 127-135
De omstandigheden waaronder individuen opgroeien kan variŽren tussen jaren. Deze variatie kan zijn weerslag hebben in de morfologische kenmerken van individuen. Zo hebben Koolmezen die in goede jaren zijn grootgebracht gemiddeld een langer loopbeen (tarsus) dan individuen die in slechte jaren opgegroeid zijn. In dit artikel werd onderzocht in welke mate dergelijke variatie van invloed is op schattingen van de verwantschap tussen ouders en hun jongen (de 'heritability') in een morfologische eigenschap bij gebruik van gegevens uit meerdere jaren tegelijk. Allereerst werd een simpel model besproken, waarin verondersteld werd dat alle variatie in een morfologische eigenschap veroorzaakt wordt door jaar-op-jaar verschillen in opgroei- omstandigheden en dat dus de werkelijke verwantschap gelijk aan nul is. Het model laat zien dat wanneer gegevens uit twee opeenvolgende jaren gebruikt worden (ervan uitgaande dat alle ouders een jaar oud zijn) in tweederde van de gevallen een negatieve verwantschap gevonden zal worden en slechts in eenderde van de gevallen een positieve verwantschap. Een ingewikkelder model, waarin gegevens uit meer dan twee jaren bekeken werden, variatie in opgroeiomstandigheden tussen legsels in het zelfde jaar in beschouwing genomen werd en waarin niet alle ouders een jaar oud hoefden te zijn, bevestigde de tendens tot onderschatting van de verwantschap. Bij gebruikmaking van daadwerkelijke veldgegevens uit meerdere jaren betreffende de tarsus lengte van Koolmeesouders en hun jongen, bleek de geschatte verwantschap inderdaad lager uit te vallen wanneer ouders en jongen onder verschillende omstandigheden waren opgegroeid dan wanneer zij onder min of meer gelijke omstandigheden waren grootgebracht.


[close window] [previous abstract] [next abstract]