Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Loonen M.J.J.E., Oosterbeek K. & Drent R.H. (1997) Variation in growth of young and adult size in Barnacle Geese Branta leucopsis: Evidence for density dependence. ARDEA 85 (2): 177-192
Het aantal Brandganzen in een kolonie rond Ny ┼lesund (Kongsfjorden, Spitsbergen) is sinds 1980 toegenomen volgens een sigmo´de curve: na een aarzelend begin volgde een periode van snelle groei (1991-1992), waarna de populatie zich min of meer stabiliseerde (Fig. 1). Een dergelijke toename suggereert het bestaan van een dichtheidsafhankelijke regulatie van de populatiegrootte. De groei en overleving van ganzenkuikens is nader onderzocht om dit te onderbouwen. Over de periode 1991-1995 nam de groei van de kuikens af, terwijl de sterfte van deze kuikens toenam en keerden minder vliegvlugge kuikens als adult terug naar het studiegebied. De groeisnelheid van een kuiken werd weerspiegeld in de uiteindelijke grootte als adult. Zo bleken ganzen die waren geringd in de periode dat de populatie nauwelijks toenam in aantal, kleiner dan ganzen die werden geringd ten tijde van de snelle groei van de broedpopulatie. Deze trend is duidelijker bij ♀♀ dan bij ♂♂ omdat de meeste ♀♀ zijn geboren in het studiegebied, terwijl een deel van de ♂♂ van elders kwam. Volwassen adulte ganzen zijn lichter in een volgend jaar en hetzelfde ganzenpaar produceert in een later jaar kleinere nakomelingen, dan de nakomelingen die in een eerder jaar geboren zijn. De waargenomen trends in kuikengroei, lichaamsgrootte en overleving duiden op een toegenomen concurrentie voor voedsel in het studiegebied en dus op dichtheidsafhankelijke regulatie van de aantallen ganzen. De toegenomen predatiedruk door poolvossen kan de waargenomen trends hebben versterkt, doordat kuikens worden gepredeerd (afgenomen overleving) en doordat de ganzen zich moesten concentreren in de veiligste voedselgebieden (beperking foerageergebied, afgenomen kuikengroei).


[close window] [previous abstract] [next abstract]