Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nour N., Suhonen J., Van Damme R., Matthysen E. & Dhondt A.A. (1997) Does the dominant Nuthatch Sitta europaea affect the foraging behaviour of the subordinate treecreeper Certhia brachydactyla in small forest fragments? ARDEA 85 (2): 259-267
We bestudeerden het foerageergedrag van de Boomkruiper Certhia brachydactyla en de Boomklever Sitta europaea in de winter in 18 loofbosfragmenten (oppervlakte tussen 1 en 30 ha) en 1 loofbos (200 ha) om de invloed van bosfragmentatie op de interacties tussen de twee soorten na te gaan. Er werd met name verwacht dat de aan- of afwezigheid van de dominante Boomklever een invloed zou hebben op het foerageergedrag van de kleinere en ondergeschikte Boomkruiper. Gedurende de winter 1993-1994 werd elk bosfragment een zestal keer bezocht, en van de waargenomen individuen het volgende genoteerd: foerageersubstraat (stam, dikke of dunne tak), hoogte, stamdiameter (drie grootteklassen) en de tijd doorgebracht op elke boom. Omdat het aantal individuen per bosfragment zeer klein is werden alle analyses uitgevoerd op gemiddelde waarden per fragment. De Boomkruiper kwam voor in 14 van de 18 bosfragmenten terwijl de Boomklever slechts in zeven fragmenten, voornamelijk groter dan 4 ha, voorkwam. We vonden geen relaties tussen fragmentoppervlakte en het foerageergedrag van de beide soorten. Boomkruipers gebruikten een breder aanbod aan grootteklassen van bomen in aanwezigheid van Boomklevers, waardoor de overlap tussen de twee soorten groter was dan kon worden verwacht op basis van waarnemingen in fragmenten zonder Boomklevers. Dit is in tegenstelling tot de verwachtingen op basis van een mogelijk competitie-effect en lijkt eerder te verklaren door een verschil in boomgrootte tussen fragmenten met en zonder Boomklevers. Er waren geen effecten op gebruik van substraat- of hoogteklassen. We besluiten dat in kleine habitateilanden de foerageerniches van kleine insectivore vogels in de winter niet noodzakelijk uitbreiden in afwezigheid van de naaste concurrenten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]