Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Trnka A. & Prokop P. (2006) Do predators cause a change in passerine movement patterns as indicated by mist-net trapping rates? ARDEA 94 (1): 71-76
Het verplaatsingspatroon van vogels is een belangrijk kenmerk van hun voedselzoek- en trekgedrag. Omdat zangvogels in dichte vegetatie moeilijk zijn te observeren, worden hun verplaatsingen door de vegetatie vooral onderzocht met behulp van mistnetten. De resultaten van mistnetvangsten kunnen be´nvloed worden door een scala aan factoren, zoals weersomstandigheden, habitat, gebruik van playbacks, enz. Een andere belangrijke factor zou de aan- of afwezigheid van predatoren kunnen zijn, die zowel de activiteit van de zangvogels als het vangstsucces in de netten zou kunnen veranderen. Het onderhavige artikel bespreekt een experiment met silhouetten van de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus in een Slowaaks gebied met visvijvers, dat tot doel had te onderzoeken of kleine zangvogels hun habitatgebruik aanpassen aan de aanwezigheid van deze predator. De kleine zangvogels in kwestie waren de Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus en de Ringmus Passer montanus. De Kleine Karekieten waren in het onderzoeksgebied voornamelijk in de aanwezige rietvelden te vinden, de Ringmussen in het vlierstruweel. Als de onderzoekers kiekendiefsilhouetten plaatsten, ging het vangstsucces van Ringmussen in het vlierstruweel aanzienlijk omlaag, terwijl de Kleine Karekieten in het riet vaker onder in plaats van boven in het mistnet werden gevangen. Het verschil in reactie tussen Ringmus en Kleine Karekiet kan te wijten zijn aan de soort, de habitat, of aan beide factoren tegelijk. De auteurs concluderen dat de aanwezigheid van vliegende predatoren invloed kan hebben op het verplaatsingspatroon van kleine zangvogels door de vegetatie en op de vangstresultaten in mistnetten. Om vangsten met mistnetten juist te interpreteren, is het daarom aan te bevelen de aanwezigheid van roofvogels goed te documenteren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]