Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Velando A., Ortega-Ruano J.E. & Freire J. (1999) Chick mortality in European Shag Stictocarbo aristotelis related to food limitations during adverse weather events. ARDEA 87 (1): 51-59
Op de Ciés Eilanden (NW Spanje) wordt van jaar tot jaar een aanzienlijke variatie gevonden in het aantal uitvliegende jonge Kuifaalscholvers Stictocarho aristotelis. Deze fluctuatie wordt vooral veroorzaakt door grote jaarlijkse verschillen in kuikensterfte. Door frequente nestbezoeken werd getracht de perioden te achterhalen die voor kuikens klaarblijkelijk kritiek zijn. Al snel bleek dat kuikensterfte vooral optreedt in regenachtige en winderige perioden. Daarom werd de 'kwaliteit' (mate van beschutting) van de verschillende nesten in kaart gebracht en onderzocht in hoeverre er verschillen bestonden in de aanvoer van voedsel naar de kolonie tussen perioden met mooi en slecht (regenachtig, winderig) weer. De aandacht werd vooral gericht op de maand mei, een periode waarin de nog jonge kuikens een snelle groei doormaken. Het bleek dat de jongensterfte in beschutte nesten niet verschilde van die in meer aan weer en wind geëxposeerde nestplaatsen. Het voedsel van de jonge Kuifaalscholvers bestond gedurende het gehele seizoen voor ongeveer 70% uit Zandspiering Ammodytes spp. Om deze vis te bemachtigen opereerden de Kuifaalscholvers meestal in grote sociaal vissende groepen. Tijdens een periode met zware neerslag bleek Zandspiering nog slechts in 22% van de braakballen vertegenwoordigd te zijn, terwijl sociaal vissende Kuifaalscholvers in het geheel niet werden opgemerkt. Geconcludeerd wordt dat de kuikensterfte hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door ondervoeding als gevolg van een verminderd aanbod van de geprefereerde prooien.


[close window] [previous abstract] [next abstract]