Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Keller T.M. & Visser G.H. (1999) Daily energy expenditure of Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis wintering at Lake Chiemsee, Southern Germany. ARDEA 87 (1): 61-69
In de winters van 1993/94 en 1994/95 is met behulp van zwaar-water het energieverbruik gemeten van Aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis. Deze methode berust op het verschijnsel, dat er in de natuur twee verschillende stabiele isotopen voorkomen van zowel het element waterstof (lH en het zware 2H) als zuurstof (16O en het zware 18O). Wanneer een dier ingespoten wordt met een kleine hoeveelheid zwaar water (2H218O), vermengt dit zware water zich met het aanwezige lichaamswater. Vervolgens verlaat dit water het lichaam weer langzaam als water (met de waterflux die door het dier gaat als gevolg van voedselopname) en als kooldioxidegas (ademhaling). Het energieverbruik kan berekend worden aan de hand van de gemeten afnamesnelheden van beide isotopen. Er werden metingen verricht aan vijf dieren in gevangenschap en vijf vrij levende dieren die overwinterden nabij de Chiemsee in zuid Duitsland. Het berekende energieverbruik per vogel per dag bedroeg respectievelijk 1.325 en 2.094 kJ voor de twee groepen vogels, een significant verschil. Deze waarden voor energieverbruik kunnen, wanneer het voedsel bekend is. worden herleid tot schattingen voor de hoeveelheid opgenomen voedsel. In het geval van de vrij levende Aalscholvers in deze studie bestond het dieet uit zoetwatervis (zalmachtigen, karperachtigen en baarzen) met een geschatte gemiddelde energie-inhoud van 5 kJēg-1 natgewicht. Bij een verteringsefficiŽntie van 77,6% levert dit een geschatte voedselopname op van 341 gram vis per dag voor de vogels in gevangenschap en 539 gram per dag voor de vrij levende dieren. De gevonden waarden voor vogels in gevangenschap komen goed overeen met eerder gepubliceerde waarden van hoeveelheden gegeten vis door Aalscholvers in gevangenschap. Voor vrij levende vogels is een grote range van waarden van de dagelijkse voedselopname beschikbaar, samenhangend met de gebruikte methode. Omdat nu in een studie het energieverbruik zowel bij vogels in gevangenschap als bij vrij levende vogels werd bepaald, kan in andere situaties nu wellicht worden volstaan met het meten van de voedselopname in gevangenschap. Vervolgens kan dan de dagelijkse voedselbehoefte van vrij levende vogels worden geschat door de gevonden waarde te vermenigvuldigen met 539 / 341 ofwel 1,6; de verhouding gevonden in deze studie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]