Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Limiñana R., Soutullo A., Urios V. & Surroca M. (2006) Vegetation height selection in Montagu’s Harriers Circus pygargus breeding in a natural habitat. ARDEA 94 (2): 280-284
In Europa broeden de meeste Grauwe Kiekendieven Circus pygargus tegenwoordig in boerenland, vooral in uitgestrekte graanakkers. Zonder nestbescherming is de kans groot dat deze nesten tijdens de oogst verloren gaan. Op slechts weinig plekken is de Grauwe Kiekendief nog als broedvogel in natuurlijke habitats te vinden. In de provincie Castellón in het noordoosten van Spanje ligt zo’n plek. Het betreft een mediterraan struiklandschap met verspreide boomgroei en een doornige, houtige vegetatie. In 2003 en 2004 werden hier telkens 51 nesten (de helft van het aanwezige aantal territoria) opgespoord. Van elk nest werd op de nestplek en op 1 m afstand van het nest het vegetatietype en de dichtheid en hoogte van de vegetatie opgemeten. Deze gegevens werden vervolgens vergeleken met vegetatieopnames op 124 willekeurige plekken in geschikt broedhabitat. De vegetatie was op de willekeurige punten significant hoger (gemiddeld 109 cm) dan op de nestplek (gemiddelde 83,5 cm), maar week in hoogte niet af van de vegetatie op 1 m afstand van het nest (gemiddeld 109 cm). De vegetatiehoogte op de nestplek in Castellón komt overeen met die in landbouwgewassen en natuurlijke habitats elders in Europa en in Kazakstan. In Castellón viel de keuze van de kiekendieven op gaten in de dichte en doornige vegetatie, omdat ze anders geen grondnest konden bouwen. In landbouwgewassen is – in tegenstelling tot nesten in natuurlijke vegetaties – de vegetatie op en rond de nestplek juist hoger dan in de omgeving, vermoedelijk een antipredator strategie. De goede broedresultaten en populatietoename in Castellón sinds het begin van de jaren tachtig zijn aanwijzingen dat deze natuurlijke habitat geschikte broedgelegenheid oplevert, mede door geringe predatie en afwezigheid van verliezen door menselijke ingrepen. Zulke habitats kunnen als brongebied fungeren voor broedvogels in landbouwgewassen die alleen jongen tot uitvliegen krijgen bij de gratie van constante bescherming door mensen. Instandhouding en bescherming van natuurlijke broedgebieden is dus van groot belang voor de soort.


[close window] [previous abstract] [next abstract]