Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bregnballe T., Frederiksen M. & Gregersen J. (2006) Effects of distance to wintering area on arrival date and breeding performance in Great Cormorants Phalacrocorax carbo. ARDEA 94 (3): 619-630
Aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis die in dezelfde kolonie broeden, laten vaak een grote individuele variatie zien in de plaats waar ze overwinteren en in het tijdstip waarop ze in het vroege voorjaar in de kolonie aankomen. Het doel van het onderhavige onderzoek was te onderzoeken of de datum van aankomst en de productie van jongen per seizoen en gesommeerd over het hele leven in verband staan met de trekafstand in het voorjaar. Op grond van waarnemingen van gekleurringde vogels, inclusief vondsten van dode vogels, werd de overwinteringsplek van 195 mannen en 179 vrouwen vastgesteld. De broedkolonie werd elke dag in het voorjaar afgezocht op geringde vogels. Hieruit bleek tussen individuen met een zelfde overwinteringsgebied een variatie in aankomst van 1,5 maand te bestaan. Vogels die op een afstand van minder dan 300 km van de kolonie overwinterden, arriveerden gemiddeld 23 weken eerder dan vogels die op grotere afstand overwinterden. Vogels die op 6012500 km van de kolonie overwinterden, lieten amper een verband tussen de datum van aankomst en de afgelegde trekafstand zien, kennelijk doordat de meest zuidelijke overwinteraars eerder de voorjaarstrek beginnen. Er bestond geen verband tussen de gemiddelde productie van uitgevlogen jongen en de afgelegde trekafstand. Mannen die op 301600 km van de kolonie overwinterden, produceerden tijdens hun leven minder jongen dan mannen die dichterbij of verder weg overwinterden. De slecht producerende mannen ondernamen minder broedpogingen in de kolonie, hetgeen erop wijst dat broeden op intermediaire afstanden een slechte strategie voor mannen is. Vrouwen die vroeg in de kolonie arriveerden, en die vermoedelijk in de buurt van de kolonie overwinterden, broedden vaker dan vrouwen die wegtrokken, en ze hadden ook een hogere productie gedurende hun gehele leven. Tussen vogels die op grote of intermediaire afstanden overwinterden, bestond geen verschil in datum van aankomst, broedsucces of aantal jaren dat gebroed werd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]