Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fox A.D., Francis I.S. & Bergersen E. (2006) Diet and habitat use of Svalbard Pink-footed Geese Anser brachyrhynchus during arrival and pre-breeding periods in Adventdalen. ARDEA 94 (3): 691-699
Het foerageergedrag en de habitatkeuze van de Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus bij aankomst op Spitsbergen werd van 15 tot 28 mei 2004 bestudeerd in Adventdalen. De aantallen ganzen namen vanaf 15 mei toe tot 380440 gedurende 2328 mei met een korte piek van 990 op 20 mei. De ganzen foerageerden in het begin op een grasrijke begroeiing van modderige oevers langs waterstromen. Met het wegsmelten van de sneeuw schoven de ganzen op naar zompige mosmatten met veel gras en na 22 mei naar drogere gronden met veel mos of een meer kruidenrijke begroeiing. Voor 21 mei zocht minder dan 20% van de ganzen voedsel door in het substraat te wroeten. Vanaf 24 mei nam het aandeel wroeters toe tot meer dan 85%. Dit hing samen met het feit dat de temperatuur in die periode boven het vriespunt kwam, waardoor de ondergrond ontdooide en ondergrondse plantendelen beschikbaar kwamen. Een zelfde patroon in benutting van opeenvolgende voedselbronnen kwam naar voren uit een analyse van het voedsel op grond van epidermisresten van plantencellen in de ganzenkeutels. Eerst aten de ganzen vooral bovengronds dood materiaal van het vorig jaar. Vervolgens werd in toenemende mate paardenstaart Equisetum spp. gegeten, waarna de ganzen overstapten op knolletjes van Knolduizendknoop Bistorta viviparum. De implicaties van de veranderingen worden besproken in de context van de energiebehoeftes van ganzen na aankomst in het broedgebied en hun voortplantingssucces erna.


[close window] [previous abstract] [next abstract]