Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Duckworth J.W. (2007) Seasonality of the Arctic Warbler Phylloscopus borealis in northern Korea, with refutation of previous assumptions of Korean breeding. ARDEA 95 (1): 105-113
Bladzangers zijn vaak lastig op naam te brengen, wat tot onvolledige of zelfs onjuiste informatie over de verspreiding en status van een soort kan leiden. Vooral informatie gebaseerd op oude waarnemingen behoeft een kritisch oog. Dit wordt bevestigd door een analyse van historische waarnemingen van de Noordse Boszanger Phylloscopus borealis in ZO-Azië. De soort staat in noordelijk Korea als waarschijnlijke broedvogel te boek met een voorjaarstrek die van ongeveer 10 april tot in mei doorloopt. Tellingen langs vaste trajecten in Pyongyang and Hyangsan in 2000–2003 lieten echter zien dat de voorjaarstrek pas vanaf begin tot half mei op gang komt en dat doortrekkers tot begin juni worden waargenomen. In de herfst arriveerden de eerste vogels begin augustus, wat overeenkomt met recente gegevens elders uit Zuid-Azië. In de bergstreek Myohyang, waar tevoren het broeden van de Noordse Boszanger werd vermoed, werden in de zomer geen vogels aangetroffen. Er wordt aannemelijk gemaakt dat oude ‘broedgevallen’ gebaseerd waren op waarnemingen van doortrekkers, al dan niet in combinatie met verkeerde soortdeterminaties. Betrouwbare waarnemingen uit het verleden laten een zelfde gat in het zomervoorkomen zien als het nu beschreven patroon. De auteur sluit niet uit dat de soort in het noordelijke deel van Korea broedt, maar tot nu toe bestaat er geen aanwijzing in deze richting.


[close window] [previous abstract] [next abstract]