Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Konter A. (2008) Seasonal evolution of colonial breeding in the Great Crested Grebe Podiceps cristatus: a four years’ study at Lake IJssel. ARDEA 96 (1): 13-24
Aan het IJsselmeer bij Lelystad broeden Futen Podiceps cristatus, een soort die bekend staat om geringe verdraagzaamheid tegenover soortgenoten, in kolonies. In de onderhavige studie is onderzocht waarom ze soms in kolonies broeden. De Futen broedden in het onderzoeksgebied in twee habitattypes: Riet Phragmites australis en plekken die door Grote Lisdodde Typha latifolia werden gedomineerd. Stroken met Lisdodde lijken een tweederangs habitat. De Futen begonnen er later eieren te leggen dan in Riet en de legsels waren er kleiner. Tussen paren bestond grote variatie in het tijdstip van aankomst in de kolonie, en daarmee ook in het moment van nestbouw en eileg. Paren die vroeg in het seizoen een nest maakten, deden er langer over om het legsel te voltooien, ook als rekening gehouden werd met het groter aantal eieren dat ze produceerden. Bovendien hadden vroege vogels meer te lijden van eiverlies dan Futen die later begonnen. Wanneer rekening gehouden werd met legdatum, jaar en habitat waarin het nest lag, bleek er geen verband te bestaan tussen de afstand tot de naaste buren en legselgrootte en eiverlies. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat broeden in kolonies door Futen voortkomt uit gebrek aan geschikte nestplaatsen, zonder dat het groepsgewijs nestelen de kansen op nakomelingen vergroot.


[close window] [previous abstract] [next abstract]