Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Amat J.A. (1984) Ecological segregation between Red-crested Pochard Netta rufina and Pochard Aythya ferina in a fluctuating environment. ARDEA 72 (2): 229-233
Van januari t/m juni 1978 werd onderzoek verricht over aantallen, verspreiding en foerageergedrag van eenden, vooral Tafeleend en Krooneend, in het moerasgebied (Marismas) van de delta van de Guadalquivir Rivier, ZW Spanje. De twee gedeelten van de Marismas waar het onderzoek plaatsvond staan 's winters onder water (maximaal 1 a 1,5 m), en drogen 's zomers goeddeels op; gebaseerd op waterdiepte, geomorfologie en vegetatie worden hier 7 habitattypen onderscheiden. Vanuit de lucht (winter) en te paard (voorjaar) werden eenden geteld en hun verspreiding over de habitattypen onderzocht; tevens werden gegevens over foerageergedrag verzameld. Tafeleend en Krooneend werden in januari in maximale aantallen aangetroffen; in het winterseizoen foerageren beide soorten op waterplanten d.m.v. duiken, doch werden in verschillende habitattypen aangetroffen: de Tafeleend vooral op vrij ondiepe lagunen, de Krooneend voornamelijk op dichtslibbende oude rivierarmen, welke in de loop van het voorjaar sneller opdrogen dan de lagunes. Krooneenden verplaatsen zich in de loop van het voorjaar naar het habitat- type van de Tafeleend (Fig. 1). Er treedt dan niet alleen ruimtelijke scheiding op tussen Tafeleend (op wat dieper, open water) en Krooneend (op ondieper water nabij begroeiing) op de ondiepe lagunes, maar ook is sprake van een verandering in het foerageergedrag van Krooneenden, waarbij deze zich meer als grondeleend gaan gedragen, terwijl de Tafeleend - net als 's winters - voornamelijk duikend foerageert (Fig. 2). De verandering in foerageergedrag bij Krooneenden vindt plaats in een periode waarin massaal in de Marismas overwinterende herbivore grondeleenden (vooral Smient en Krakeend) snel in aantal afnemen (Fig. 4).


[close window] [previous abstract] [next abstract]