Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Banbura J. & Zielinski P. (2000) Repeatability of reproductive traits in female Barn Swallows Hirundo rustica. ARDEA 88 (1): 75-80
Broedbiologische eigenschappen, zoals datum van eerste eileg en legselgrootte, kunnen erg variabel zijn bij vogels. In de jaren 1994 tot en met 1997 onderzochten wij broedsels van de Boerenzwaluw Hirundino rustica in Midden-Polen. Van elk: vrouwtje werden verscheidene broedsels bestudeerd. Zodoende kon bekeken worden in hoeverre de variatie in de verschillende broedbiologische eigenschappen te herleiden is tot individuele verschillen tussen vrouwtjes. Ben maat om dit weer te geven is de zogeheten herhaalbaarheid (repeatability), die een waarde tussen 0 en 1 kan aannemen. Hoe groter de variatie tussen individuen is ten opzichte van de variatie tussen legsels van hetzelfde individu, hoe hoger de herhaalbaarheid is. De hoogste herhaalbaarheid werd gevonden voor gemiddeld eivolume (ca. 0,75). Andere eigenschappen, zoals datum van eerste eileg, legselgrootte en het aantal uitvliegende jongen, hadden een herhaalbaarheid tussen 0,2 en 0,5. In vergelijking met andere vogelsoorten neemt de Boerenzwaluw een middenpositie in waar het de herhaalbaarheid van broedbiologische eigenschappen betreft.


[close window] [previous abstract] [next abstract]