Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Klemp S. (2000) Effects of parental effort on second brood, moult and survival in the Grey Wagtail Motacilla cinerea. ARDEA 88 (1): 91-98
Voortplanten brengt kosten met zich mee, zeker bij soorten als de Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea waar de oudervogels lange tijd voedsel naar de jongen moeten brengen. De belangrijke vraag is hoe die kosten betaald worden. Anders geformuleerd: hoe leidt een verhoogde ouderlijke inspanning voor het huidige broedsel tot een verlaging van de kans om in de toekomst nog nageslacht te kunnen grootbrengen? Om daar achter te komen werden individueel gemerkte Grote Gele Kwikstaarten bestudeerd die langs beken en riviertjes in het Zwitserse Emmentalgebied broedden. Ben deel van de paren kreeg twee extra kuikens (+2), die van een andere deel van de paren waren weggehaald (-2). De oudervogels van beide experimentele groepen verschilden niet van elkaar, net zo min als de originele legselgrootte en legdatum. Acht dagen na het uitkomen hadden de vergrootte legsels duidelijk: meer jongen dan de verkleinde legsels, al was het verschil niet 4, maar 2,5 jong. Zowel vrouwtjes als mannetjes brachten vaker voer naar de jongen bij de experimenteel vergrootte broedsels, maar dit verschil was alleen significant voor de mannetjes. Hoewel er tussen de twee experimentele groepen geen aantoonbaar verschil was in het aantal voederingen per jong per dag, duurde het toch een dag langer voordat de jongen in de vergrootte broedsels uitvlogen. Er kon geen effect van de experimentele manipulatie van het eerste broedsel op het tweede broedsel worden aangetoond. Ben groot probleem bij deze conclusie was echter dat bijna 70% van de vrouwtjes en bijna 60% van de mannetjes uit het studiegebied verdween na de eerste broedpoging. Omdat geen enkel vrouwtje en maar een klein aantal mannetjes het volgende broedseizoen naar het studiegebied terugkeerden, kon niet worden vastgesteld of de experimentele ingreep ook gevolgen had op de overleving tijdens de winter. Het is echter goed mogelijk dat mannetjes die zich meer hadden ingespannen voor de jongen, een lagere overlevingskans hadden. Het experiment bleek namelijk bij de mannetjes een duidelijk effect op de rui te hebben. Mannetjes met een vergroot broedsel begonnen later aan de rui dan mannetjes met een verkleind broedsel. Door sneller te ruien zou een later ruitijdstip gecompenseerd kunnen worden, maar er werden geen verschillen in ruisnelheid gevonden tussen de beide groepen mannetjes.


[close window] [previous abstract] [next abstract]