Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lebreton J.D. (2001) The use of bird rings in the study of survival. ARDEA 89 (1): 85-100
Het ringen van vogels was oorspronkelijk in hoofdzaak bedoeld om trekbewegingen in kaart te brengen. Toch realiseerde men zich in 1928 al dat terugmeldingen van geringde vogels informatie zouden kunnen verschaffen over de overleving en sterfte bij vogels. David Lack was de eerste die de overleving en sterfte van vogels onderzocht aan de hand van geringde exemplaren, met bijzondere aandacht voor de leeftijdsafhankelijkheid van de jaarlijkse overleving. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van enkele van de vroegste pogingen om de overleving en sterfte van vogels te kwantificeren en de tegenslagen die daarbij te verduren waren. Vervolgens worden enkele recente voorbeelden gepresenteerd: resultaten van onderzoek naar de overleving bij enkele soorten meeuwen en bij de Aalscholver Phalacrocorax carbo. In de discussie worden aanbevelingen gedaan aan de hand waarvan ringers hun aanpak zouden kunnen aanpassen zodat dergelijk onderzoek in de toekomst nog beter gedaan zou kunnen worden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]