Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bell C.P. (2005) The origin and development of bird migration: comments on Rappole and Jones, and an alternative evolutionary model. ARDEA 93 (1): 115-123
Dit artikel is een reactie op een in 2002 gepubliceerd artikel van Rappole en Jones (Ardea 90/3: 525-537) over het ontstaan van vogeltrek. De twee auteurs beargumenteren in dat artikel dat vogeltrek is ontstaan vanuit tropische vogels, die gebruik zijn gaan maken van de korte maar voedselrijke periode in de gematigde gebieden. Daarmee gaan ze voorbij aan andere hypotheses voor het verklaren van de evolutie van vogeltrek, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor partiŽle migratie (waarbij een deel van de populatie wel en een ander deel niet trekt) en dispersie van vogels in hun eerste levensjaar. In het onderhavige artikel wordt een lans gebroken voor een alternatieve verklaring. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de oorsprong van vogeltrek in de gematigde gebieden ligt, waar een genotype is ontstaan die het de vogels mogelijk heeft gemaakt om zich buiten de broedtijd een klein stuk te verplaatsen. Hier kon dan selectie op plaatsvinden, waarbij een deel van de populatie ging trekken en later terugkeerde naar de oorspronkelijke broedplek. Hieruit kon vervolgens langeafstandstrek ontstaan doordat vogels met het veranderen van het klimaat hun broedgebied aan de noordrand konden uitbreiden, terwijl aan de zuidrand populaties uitstierven zonder dat verandering in de ligging van het overwinteringsgebied optrad. Argumenten voor deze hypothese en tegen de hypothese van Rappole en Jones worden nader in het artikel uitgewerkt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]