Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Newton I. (2001) Causes and consequences of breeding dispersal in the Sparrowhawk Accipiter nisus. ARDEA 89 (1): 143-154
In dit artikel worden factoren die bijdragen aan de verandering van broedterritoria bij Sperwers Accipiter nisus besproken, in het licht van de consequenties die zo'n beslissing heeft op het (individuele) succes als broedvogel, partnertrouw en territoriumbezetting. De meeste Sperwers in het studiegebied waren maar gedurende ren broedseizoen op een bepaald territorium aanwezig, maar in andere gevallen vertoonden de vogels plaatstrouw tot in acht opeenvolgende seizoenen. Kort territoriumgebruik kon worden veroorzaakt door sterfte en doordat overblijvende partners (beide seksen) in latere jaren van territorium veranderden. Het gemiddelde aantal territoria dat door individuele Sperwers in het studiegebied werd gebruikt, nam toe vaneen territorium bij eenjarige vogels tot 2,8 territoria in vogels die zeven of meer jaren in het gebied tot broeden kwamen. Verandering van territorium viel vrijwel steeds samen met verandering van partner. De neiging om hetzelfde territorium te blijven gebruiken, nam toe met toenemende leeftijd (bij wijfjes tot in de oudste groepen van 7-10 jaar oude). Bij elke leeftijdsklasse waren Sperwers na een mislukt broedseizoen sterker geneigd van partner en/of territorium te veranderen dan na een succesvol seizoen. Wanneer beschouwd als een aparte groep, vertoonden de plaatstrouwe vogels een hoog broedsucces, maar geen aantoonbare verbeteringen in de tijd, terwijl vogels die van territorium veranderden doorgaans betere broedsuccessen behaalden in jaren na de verhuizing. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat de 'dispersie' (verandering van territorium), uitgedrukt als het percentage broedvogels dat jaarlijks van territorium veranderde, bijvoorbeeld door dichtheidsafhankelijke factoren werd bepaald.


[close window] [previous abstract] [next abstract]