Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Dhondt A.A. (2001) Trade-offs between reproduction and survival in tits. ARDEA 89 (1): 155-166
De voortdurende afweging die vogels moeten maken tussen reproductie en overleving, is wei gedocumenteerd door het vergelijken van de keuzes die verschillende soorten maken en door het manipuleren van legselgroottes om zo experimenteel de 'kosten' van reproductie te kunnen kwantificeren. Aan de vraag hoe natuurlijke selectie heeft kunnen leiden tot een zo enorme verscheidenheid aan adaptieve strategieen is aan• merkelijk minder aandacht besteed, en er bestaan slechts weinig empirische studies waarin geprobeerd wordt om te bekijken of veranderingen in overleving leiden tot veranderingen in reproductie of andersom. In deze bijdrage worden voorstellen gedaan om hieraan doelgericht aandacht te besteden, door het vergelijken van life-history kenmerken binnen verschillend( geografisch gescheiden populaties van dezelfde soort De verschillen in vruchtbaarheid en adulte overleving binnen 14 verschillende populaties Pimpelmezen Parus caeruleus zijn net zo groot als die tussen elf verschil lende mezensoorten, zodat een precieze vergelijking van deze populaties kan bijdragen tot het ontrafelen var de factoren die van invloed zijn op reproductie en overleving. In deze bijdrage worden experimenten toegelicht en besproken die kunnen helpen bij het oplosser van oorzaak-effectrelaties en wordt aan de hand van voorbeelden geconcludeerd dat variaties in productiviteit inderdaad veranderingen teweegbrengen in de levensverwachting. Tenslotte worden verschillend( scenario's gepresenteerd die een evolutionaire verklaring zouden kunnen geven waarom en hoe populatie zich ontwikkelen van de ene naar de andere set life-history kenmerken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]