Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Baillie S.R. (2001) The contribution of ringing to the conservation and management of bird populations: A review. ARDEA 89 (1): 167-184
Natuurbeschermers en beleidsmakers hebben te maken met een veelheid aan instrumenten bij de bescherming van vogelpopulaties of vogelsoorten, zoals het in stand houden van een gevarieerd platteland, de bijzondere bescherming van bepaalde gebieden, de bescherming van een samenhangend netwerk van natuurgebieden en nauwgezet geplande soortspecifieke beschermingsmaatregelen. In alle gevallen is een grondige kennis van de te beschermen organismen, hun populatiedynamica en hun leefgebieden van fundamenteel belang. Veel onderzoek dat aan dergelijke kennis ten grondslag ligt, wordt tegenwoordig gebaseerd op of ten minste ondersteund door (kleur)ringprogramma's. Dankzij goed opgezette ringschema's bestaat tegenwoordig veel meer inzicht in de demografie, de jaarlijkse overleving, rekrutering in de broedpopulatie en eventuele dispersie of trekwegen van vogelsoorten. Dankzij ringonderzoek is het mogelijk gebleken om demografische oorzaken van bepaalde trends aan te geven, of om op zijn minst indicaties te geven van mogelijke oorzaken die vervolgens doelgericht getoetst konden worden. Ruimtelijke populatiemodellen, ondersteund door goede empirische gegevens over dispersie van vogelsoorten, kunnen bijdragen aan de succesvolle bescherming van zowel vogelsoorten als hun leefgebieden. Het succes of het falen van herintroducties van vogelsoorten wordt steevast gevolgd door uitgezette vogels te merken en vervolgens de terugmeldingen en zichtwaarnemingen te analyseren. Uiteraard vormen beschrijvingen van trekwegen op basis van ringterugmeldingen een essentieel onderdeel van de informatie die nodig is om bepaalde flyways en hun stopovers in kaart te brengen en waar nodig te beschermen. Ringprogramma's zijn tevens van grote betekenis gebleken bij het inschatten van de gevolgen van jacht, omdat zowel de 'oogst' (terugmeldingen) als de jaarlijkse overleving gevolgd kunnen worden. De betekenis van ringonderzoek in de 2le eeuw zou nog verder kunnen toenemen door goed gebruik te maken van de nieuwe informatietechnologie, waardoor de grote hoeveelheid gegevens efficienter en sneller kan worden uitgewisseld en door het volhouden en opzetten van langetermijnringprogramma's.


[close window] [previous abstract] [next abstract]