Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Van Der Jeugd H.P., Olthoff M.P. & Stahl J. (2001) Breeding range translates into staging site choice: Baltic and Arctic Barnacle geese Branta leucopsis use different habitats at a Dutch Wadden Sea Island. ARDEA 89 (2): 253-265
Terreingebruik door Brandganzen Branta leucopsis behorend tot de arctisch broedende en de recent hieruit ontstane populatie in de Oostzee, werd tijdens de winter en het voorjaar van 1988/89 bestudeerd op Schiermonnikoog in de Nederlandse Waddenzee. Hoewel beide populaties globaal hetzelfde overwinteringsgebied gebruiken, was het terreingebruik aan het einde van de winter en in het voorjaar op een kleinere schaal verschillend. Vogels behorend tot de grote arctische populatie foerageerden voornamelijk in traditionele habitats: natuurlijke, onbemeste kweldervegetaties. De Oostzeevogels benutten zwaar bemeste graslanden en de daaraan grenzende door vee begraasde kweldervegetaties. De begrazingsdruk door Brandganzen op de bemeste graslanden is enorm toegenomen gedurende de laatste twee decennia, maar nam nauwelijks toe op de kwelder. De kwaliteit van de vegetatie op de bemeste graslanden was hoger dan op de kwelder, maar er was slechts een bescheiden trend dat vogels die de graslanden gebruikten meer jongen produceerden. Het verschil in terreingebruik tussen de populaties zou verklaard kunnen worden door concurrentie, maar het is waarschijnlijker dat verschillende energie- en nutrientenbehoeften, of een onvermogen van de arctische vogels hun traditionele foerageergebied te verleggen, een rol spelen. Het waargenomen verschil in terreingebruik beperkt de mate van paarvorming tussen vogels afkomstig van verschillende populaties.


[close window] [previous abstract] [next abstract]