Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Masman D., Daan S. & Beldhuis H.J.A. (1988) Ecological energetics of the Kestrel: daily energy expenditure throughout the year based on time-energy budget, food intake and doubly labeled water methods. ARDEA 76 (1): 64-81
1. Op drie manieren bepaalden we de dagelijkse energie uitgave (DEE) van vrijlevende Torenvalken, zoals die door het jaar heen varieert in het Lauwersmeergebied. - TEB (tijdsbesteding analyse) - Voedselopname (door waarneming in het veld) - DLW (dubbel gelabeld water methode). 2. Het TEB-model dat we toegepast hebben berust op gedetailleerde gedragswaarnemingen in het veld en empirisch vastgestelde energetische kosten verbonden aan de verschillende gedragshandelingen. Het gemiddelde dagelijkse energieverbruik werd opgebouwd vanuit de gemiddelde energie-uitgave van vastende vogels onder thermosneutrale omstandigheden in het laboratorium, verhoogd met de kosten voor thermoregulatie zoals die in het veld zullen optreden. Deze weersinvloeden werden bepaald door het stroomverbruik van een constant op 40oC gehouden torenvalkmodel, blootgesteld aan weer en wind, te meten. Deze basisuitgave werd verhoogd met kosten voor activiteit, zoals vliegen, en voor de synthese van weefsel, en een empirisch vastgestelde waarde voor het extra energieverbruik nodig om het voedsel te verteren. Voor de periode van het jaar waar rui optreedt, verhoogden we de uitgavenschatting met de kosten voor veersynthese en extra thermoregulatiekosten als gevolg van de rui. 3. In totaal beschikken we over 15 waarnemingsperioden, varidrend tussen de een en drie dagen, waarvoor we de energie-uitgave van individuele Torenvalken, geschat op basis van ons TEB-model, kunnen vergelijken met de energie-uitgave gemeten via de dubbel gelabeld water methode (Fig. 7). De overeenkomst is goed, het TEB-model overschat de uitgaven gemiddeld met 7%. Verder beschikken we nog over 12 DLW meetperioden, waarbij we geen goede tijdsbestedingwaarnemingen hebben verzameld. Wanneer we deze 12 waarden vergelijken met wat we verwachten vanuit de gemiddelde TEB-waarde voor die bepaalde perioden van het jaar, wordt de goede overeenkomst tussen TEB- en DLW-methode bevestigd (TEB overschat met 1%, Tabel 4). 4. De dagelijkse energie-uitgave geschat op basis van de dagelijkse voedselopname (Masman et al. 1986), door correctie voor veranderingen in lichaamsgewicht, levert schattingen op die gemiddeld 11%lager liggen dan de schattingen via het TEB-model. Deze verschillen worden vooral veroorzaakt door extreme periodes waarin de voedselopname schattingsmethode minder accuraat is. Wanneer we deze extremen buiten beschouwing laten zijn de schattingen gebaseerd op de voedselopname 6.5% lager dan die op basis van het TEB-model. Dit betekent dat de voedselopnamemethode voor grote delen van de jaarlijkse cyclus sterk overeenkomt met de DLW-metingen. 5. Uiteindelijk hebben we het seizoenspatroon in dagelijkse energie-uitgave kunnen reconstrueren op basis van het TEBmodel voor de verschillende maanden van het jaar (Fig. 4) en voor de verschillende fasen van de voortplantingscyclus (Fig. 5). De mannetjes vertonen een lange periode tijdens de voortplanting gedurende welke de energie-uitgave de hoogste waarde bereikt. In die periode zorgt het mannetje voor het voedsel voor zijn vrouwtje en de nakomelingen. De vrouwtjes vertonen de hoogste energie-uitgave gedurende de veel kortere periode dat ze het mannetje helpen met het voeren van de jongen. 6. Als gevolg van de voedselaanvoer tijdens de voortplanting door het mannetje aan het vrouwtje, en haar lagere basaal metabolisme per gewichtseenheid, is de totale jaarlijkse energie- uitgave van het zwaardere vrouwtje (gemiddeld 242 g) zelfs iets lager dan van het mannetje (gemiddeld 203 g; Tabel 5). Dit verschil leidt tot een 20% hogere energie-uitgave op jaarbasis per gewichtseenheid door het mannetje vergeleken met die door het vrouwtje, hetgeen wel eens consequenties zou kunnen hebben voor de gemiddelde levensverwachting van de verschillende seksen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]