Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hoetker H. & Frederiksen M. (2001) Estimation of total numbers of Pied Avocets Recurvirostra avosetta using a moulting site in the Danish Wadden Sea. ARDEA 89 (3): 537-541
Na het broedseizoen komen Kluten Recurvirostra avosetta bijeen op gemeenschappelijke ruiplaatsen. Tellingen laten zien dat veel dieren van zulke ruiplaatsen gebruikmaken. Niet alle dieren zijn echter gedurende dezelfde periode aanwezig. Sommige dieren kunnen immers al vertrokken zijn, wanneer anderen nog moeten arriveren. Zelfs de hoogste telling zal dan ook een onderschatting geven van het totaal aantal dieren dat gedurende de ruiperiode van een ruiplaats gebruikmaakt. Met behulp van een methode ontwikkeld door Frederiksen, waarbij een reeks tellingen gecombineerd wordt met informatie over de kans op het herhaaldelijk waarnemen van gemerkte dieren, waren wij toch in staat om een schatting (met betrouwbaarheidsinterval) te verkrijgen van het totaal aantal dieren dat in 1993 gebruikmaakte van de ruiplaats bij R~m~ (Denemarken). Deze schatting maakte gebruik van 196 waarnemingen van 55 individuen die van te voren gemerkt waren, en bedroeg 10 148 vogels (bet 95% betrouwbaarheidinterval liep van 7411 tot 13 896). Dit aantal was 49% hoger dan de hoogste telling van 6805 vogels. Dus ongeveer 15% van de Oost-Atlantische populatie van 67 000 vogels bleek gedurende de ruiperiode gebruik te maken van de intergetijdengebieden rond R~m~.


[close window] [previous abstract] [next abstract]