Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Salek M. & Smilauer P. (2002) Predation on Northern Lapwing Vanellus vanellus nests: The effect of population density and spatial distribution of nests. ARDEA 90 (1): 51-60
In Zuid-Bohemen (Tsjechie) varieerde de dichtheid van Kieviten Vanellus vanellus van 0,7-3,4 nesten per 100 ha akkerland tot 3,7-21,2 nesten per 100 ha grasland. In beide habitats lagen de nesten overwegend in clusters, waarbij het aantal nesten per cluster grasland groter was dan in akkerland. Predatie van nesten in grasland was het hoogst bij solitaire nesten, minder bij nesten in kleine clusters en het minst bij nesten in grote clusters. In akkerland werd deze correlatie niet gevonden. In grote clusters (10 of meer) in akker- en grasland waren de nesten in het centrum minder onderhevig aan predatie dan nesten aan de randen. Deze gegevens suggereren dat de veronderste1de hogere predatiekans bij hogere dichtheden (hypothese van dichtheidsafhankelijkheid) niet opgaat. Veel meer lijkt het erop dat gezamenlijke verdediging tegen gevleugelde roofvijanden het best werkt indien wordt gebroed in grote groepen. Variaties op dit thema zijn overigens zeer weI mogelijk naar gelang oppervlakte en kwaliteit van broedgebieden, aan- of afwezigheid van zitposten voor kraaiachtigen en samenstelling van de predatorfauna (grondpredatoren als de vos Vulpes vulpes kunnen ook grote clusters bejagen). Gemiddeld genomen biedt broeden in grote groepen echter de beste overlevingskansen voor nesten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]