Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rehfisch M.M., Insley H. & Swann B. (2003) Fidelity of overwintering shorebirds to roosts on the Moray Basin, Scotland: Implications for predicting impacts of habitat loss. ARDEA 91 (1): 53-70
Van het estuarium Moray Basin in Schotland, bestaande uit vier afzonderlijke gebieden, heeft ruim 17 000 ha een beschermde status. Toch bestaan er plannen om delen van het gebied te ontginnen, zoals bijna overal elders in estuaria aan de orde van de dag is. Onderhavig onderzoek poogde inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang van de deelgebieden, voor zover dat het gebruik van foerageergebieden en hoogwatervluchtplaatsen door steltlopers betrof. Op 49 overtijingsplaatsen werden buiten het broedseizoen (overwegend aug-jan) steltlopers gevangen en gemerkt, opdat verplaatsingen tussen roestplaatsen en deelgebieden konden worden gekwantificeerd. Veel soorten waren binnen eenzelfde jaar trouw aan dezelfde hoogwatervluchtplaats of hielden zich in een conglomeraat van overtijingsplekken binnen één sectie op: Scholeksters Haematopus ostralegus, Bontbekplevieren Charadrius hiaticula, Paarse Strandlopers Calidris maritima en Bonte Strandlopers Calidris alpina, Wulpen Numenius arquata, Tureluurs Tringa totanus en (adulte) Steenlopers Arenaria interpres. Daarentegen waren Kanoetstrandlopers Calidris canutus juist zeer mobiel; in mindere mate was dat ook met Rosse Grutto’s Limosa lapponica het geval. Gemiddeld genomen waren juveniele vogels mobieler dan adulte, iets wat niet alleen binnen eenzelfde jaar zichtbaar was, maar ook bleek bij vogels die als juveniel waren gevangen en in latere jaren als volwassen vogel opnieuw werden getraceerd. Mogelijk wordt dit verschil verklaard uit het meer exploratieve gedrag van juveniele vogels, maar ook hun ondergeschikte status (ten opzichte van adulte vogels) en soms andere voedselkeus kunnen een rol spelen. Bovendien bejagen roofvogels vaker juveniele dan adulte steltlopers, wat voor juveniele vogels aanleiding kan zijn minder plaatstrouw aan de dag te leggen. Door dit alles heen speelt de beschikbaarheid van voedsel.


[close window] [previous abstract] [next abstract]